Gęsinowy konkurs plastyczny - czekamy na prace

Nasza akcja Kujawsko-Pomorska gęsina na świętego Marcina" to również konkursy dla mieszkańców. Jednym z nich jest cieszący się zawsze ogromnym zainteresowaniem konkurs plastyczny dla dzieci z atrakcyjnymi nagrodami. Dziś publikujemy zasady jego tegorocznej odsłony.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
942
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Tytuł tegorocznego konkursu plastycznego to ,,Lecą gąski do książki". Nieprzypadkowo połączyliśmy gęś z książką, gdyż prace laureatów znajdą się w książce kucharskiej z przepisami na dania z gęsiny, której wydanie planujemy w przyszłym roku.

W konkursie oceniane będą prace plastyczne dzieci wykonane dowolną techniką, której motywem przewodnim będzie gęś. Maksymalny format pracy to A3. Należy je przesyłać od 4 do 15 listopada na adres:Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219 z dopiskiem ,,Konkurs plastyczny gęsina".

Autorów najlepszych rysunków zaprosimy do urzędu marszałkowskiego na uroczyste wręczenie nagród. Będą nimi zestawy plastyczne, książki, gry planszowe, dla młodszych dzieci zestawy klocków, dla starszych - elektroniczne gadżety.

Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów, a na odwrotnej stronie pracy podać dane kontaktowe (imię, nazwisko dziecka, szkołę i klasę w których się uczy, telefon do rodzica/opiekuna)


Regulamin konkursu plastycznego ,,Lecą gąski do książki”w ramach kampanii ,,Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina” 2019

§1. Organizator konkursu
 1. Organizatorem konkursu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą przy placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń.
§2. Warunki uczestnictwa w konkursie i przyznawania nagród
 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci (osoby niepełnoletnie w wieku do 18 lat).
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać pracę plastyczną, której głównym motywem będzie gęś . Prace należy nadsyłać w terminie 4-15 listopada 2019 roku (decyduje data wpływu pracy do Organizatora) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219 z dopiskiem: „Konkurs plastyczny gęsina”.
 3. Konkurs trwa od 4 do 15 listopada 2019 roku. Prace, które wpłyną od Organizatora po terminie, nie zostaną ocenione (decyduje data wpływu pracy do Urzędu Marszałkowskiego).
 4. W konkursie zostaną przyznane nagrody główne (I, II i III miejsce) oraz maksymalnie 6 wyróżnień w każdej z następujących kategorii:
 • kategoria I: do lat 6,
 • kategoria II: 7-11 lat,
 • kategoria III: 12-18 lat.
5. Organizator rości sobie prawo do nie przyznania w każdej z wyżej wymienionych
kategorii nagród i wyróżnień, w szczególności w przypadku nadesłania zbyt małej
ilości zgłoszeń lub zbyt niskiego poziomu artystycznego nadesłanych prac.

§3. Specyfikacja techniczna prac i ich wykorzystanie przez Organizatora
 1. Prace konkursowe powinny być pracami płaskimi, wykonanymi w dowolnej technice plastycznej.
 2. Maksymalny format pracy to A3 (42 x 29,7 cm).
 3. Prace na odwrotnej stronie muszą zawierać poniższe dane:IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY, WIEK, IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA/RODZICA, Z KTÓRYM NALEŻY SIĘ KONTAKTOWAĆ W RAZIE WYGRANEJ, BEZPOŚREDNI TELEFON DO OPIEKUNA/RODZICA AUTORA PRACY, MIEJSCE ZAMIESZKANIA [MIEJSCOWOŚĆ, GMINA, POWIAT].
 4. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony Załącznik do niniejszego Regulaminu -zgodę rodziców (opiekunów prawnych)na udział dziecka w konkursie. Prace bez dołączonego załącznika nie zostaną poddane ocenie.
 5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 6. Prace uczestników Konkursu zamieszczone zostaną na stronie www.kujawskopomorskie.pl i www.kujawsko-pomorskie.pl/gesina wraz z danymi autora, tj. imię, nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania (miejscowość i powiat).
 7. Uczestnik (jego opiekun ustawowy) przesyłając pracę na Konkurs wyraża zgodę na jej nieodpłatne, dowolne wykorzystanie przez Organizatora do celów promocyjnych tegorocznej i kolejnych edycji kampanii ,,Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”, w tym na jej nieodpłatne wykorzystanie w promujących akcję publikacjach. W tym celu Uczestnik (jego opiekun ustawowy) przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania pracy plastycznej poprzez jej adaptację lub przerobienie pracy plastycznej, połączenie jej z innymi pracami plastycznymi.

§4. Komisja konkursowa
 1. Oceny nadesłanych prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa w składzie: przedstawiciel Galerii i Ośrodka plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, dwóch przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody i wyróżnienia w konkursie według następujących kryteriów:1) zgodność pracy z tematyką Konkursu, 2) estetyka wykonania, 3) pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu, 4) trafność doboru środków plastycznych.
 3. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
 4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac nie znając danych personalnych ich autorów.
 5. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.
 6. Komisja Konkursowa obraduje na podstawie niniejszego regulaminu.

§5. Informacje o wręczeniu nagród
 1. Rozdanie nagród odbędzie się do 10 grudnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2. Nagrody nie odebrane tego dnia pozostają w dyspozycji organizatora.
 2. Opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni o wygranej i zaproszeni na rozdanie nagród telefonicznie najpóźniej na pięć dni przed terminem wręczenia nagród.
 3. Laureaci biorąc udział w konkursie akceptują termin rozdania nagród i zobowiązują się do osobistego przybycia, lub wyznaczenia zastępstwa.
 4. Organizator rości sobie prawo do zmiany określonych w niniejszym regulaminie terminu bądź godziny rozdania nagród. Informacja ewentualnej zmianie daty bądź godziny wręczenia nagród zostanie przekazana laureatom nie później niż dwa dni przed nowo wyznaczonym terminem.

§6 Postanowienia końcowe
 1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i akceptuje jego treść.
 2. Poszczególne postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dane podane przez uczestników zostaną wykorzystane tylko na potrzeby realizacji Konkursu.
 4. Zwycięzcy (ich ustawowi przedstawiciele) wyrażają zgodę na uwiecznienie swojego wizerunku i wykorzystywanie go na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, w tym na wykonywanie i publikowanie zdjęć, między innymi na stronie internetowej urzędu Marszałkowskiego, oraz za pośrednictwem mediów.
 5. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu i jest udostępniony na stronie Organizatora www.kujawsko-pomorskie.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
942
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Inowrocławiu

kiedy
2020-10-18 18:00
miejsce
Teatr Miejski, Inowrocław, plac...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-20 19:30
miejsce
Teatr Miejski, Inowrocław, plac...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-25 16:00
miejsce
Teatr Miejski, Inowrocław, plac...
wstęp biletowany
kiedy
2020-11-15 16:00
miejsce
Teatr Miejski, Inowrocław, plac...
wstęp biletowany